การทดสอบสมรรถนะและทักษะด้านดิจิทัล

สำหรับนักศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม

Get Started

เกี่ยวกับการดำเนินงาน

สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ ได้ดำเนินการตามแผนปฎิบัติการเพื่อพัฒนาและทดสอบสมรรถนะและทักษะด้านดิจิทัล โดยมีมาตรฐานที่ใช้ดังนี้

  • Digital Literacy Baseline โดย สำนักงานคณะกรรมการดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ (สดช.)*
  • เกณฑ์ระดับสากล ICDL
  • เกณฑ์ระดับสากล Microsoft Office Specialist (MOS)

*เป็นเกณฑ์ขั้นพื้นฐานที่นักศึกษาต้องทำการทดสอบ ตามตัวชี้วัดมาตรฐานการประกันคุณภาพการศึกษาระดับสถาบัน

การทดสอบสมรรถนะและทักษะด้านดิจิทัล (เกณฑ์ขั้นพื้นฐาน) สำหรับนักศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม ประจำปีการศึกษา 2565

ชุดทดสอบ: Digital Literacy Baseline โดย สดช.

กำหนดการ

รายละเอียด

1.คณะเทคโนโลยีการเกษตร

8 ก.พ. 2565

ลิงก์อบรม | กำหนดการ

14 มี.ค. 2565

ลิงก์อบรม | กำหนดการ

2.คณะนิติศาสตร์

10 ก.พ. 2565

ลิงก์อบรม | กำหนดการ

3.คณะวิทยาการจัดการ

15 ก.พ. 2565

ลิงก์อบรม | กำหนดการ

4.คณะวิทยาศาสตร์ฯ

21 ก.พ. 2565

ลิงก์อบรม | กำหนดการ

5.คณะวิศวกรรมศาสตร์

22 ก.พ. 2565

ลิงก์อบรม | กำหนดการ

6.คณะมนุษยศาสตร์ฯ

รอบที่ 1 28 ก.พ. 2565

ลิงก์อบรม | กำหนดการ

รอบที่ 2 1 มี.ค. 2565

ลิงก์อบรม | กำหนดการ

7.คณะรัฐศาสตร์ฯ

8 มี.ค. 2565

ลิงก์อบรม | กำหนดการ

กลุ่มเป้าหมาย: นักศึกษาชั้นปีสุดท้าย : ตรวจสอบรายชื่อ / ผลการทดสอบ

ตัวชี้วัด

  1. จำนวนผู้เข้ารับการทดสอบ ไม่น้อยกว่าร้อยละ 50 ของจำนวนกลุ่มเป้าหมายทั้งหมด
  2. จำนวนผู้ผ่านเกณฑ์การประเมินไม่น้อยกว่าร้อยละ 50 ของผู้เข้ารับการประเมิน

* คณะอื่น ๆ รอการระบุ

ศูนย์คอมพิวเตอร์ สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ เป็นผู้อำนวยความสะดวกในการเข้าใช้งานระบบทดสอบ และร่วมดำเนินการทดสอบกับคณะต่าง ๆ ตามกำหนดการ

การทดสอบสมรรถนะและทักษะด้านดิจิทัล (เกณฑ์ระดับสากล ICDL ) สำหรับนักศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม ประจำปีการศึกษา 2565

ชุดทดสอบ: ICDL ตามโครงการต้นแบบระบบการอบรม กลุ่มหลักสูตรทักษะดิจิทัลพื้นฐานที่จำเป็นและทักษะขั้นสูงเฉพาะทาง เพื่อพัฒนาศักยภาพบุคลากรดิจิทัลทางการศึกษาในบริบทประเทศไทย

กลุ่มเป้าหมาย: นักศึกษาชั้นปีสุดท้าย

ตัวชี้วัด

  1. จำนวนผู้เข้ารับการทดสอบ ไม่น้อยกว่าร้อยละ 50 ของจำนวนกลุ่มเป้าหมายทั้งหมด
  2. จำนวนผู้ผ่านเกณฑ์การประเมินไม่น้อยกว่าร้อยละ 50 ของผู้เข้ารับการประเมิน

ลำดับ

กำหนดการ

รายละเอียด

1

ประกาศรับสมัคร

รอประกาศ

 

ศูนย์คอมพิวเตอร์ สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ เป็นผู้อำนวยความสะดวกในการเข้าใช้งานระบบทดสอบ และร่วมดำเนินการทดสอบกับคณะต่าง ๆ ตามกำหนดการ

การทดสอบสมรรถนะและทักษะด้านดิจิทัล (เกณฑ์ระดับสากล Microsoft Office Specialist (MOS)) สำหรับนักศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม ประจำปีการศึกษา 2565

ชุดทดสอบ: เกณฑ์ระดับสากล Microsoft Office Specialist (MOS)

กลุ่มเป้าหมาย: นักศึกษาชั้นปีสุดท้าย หรือนักศึกษาชั้นปีที่ 3

ตัวชี้วัด

  1. จำนวนผู้เข้ารับการทดสอบ ไม่น้อยกว่า 200 คน
  2. จำนวนผู้ผ่านเกณฑ์การประเมินไม่น้อยกว่าร้อยละ 50 ของผู้เข้ารับการประเมิน

ลำดับ

กำหนดการ

รายละเอียด

1

ประกาศรับสมัคร

รอประกาศ

 

ศูนย์คอมพิวเตอร์ สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ เป็นอบรมและผู้อำนวยความสะดวกในการเข้าใช้งานระบบทดสอบ และร่วมดำเนินการทดสอบกับคณะต่าง ๆ ตามกำหนดการ